امروز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و سه روزنامه های اصلاح طلب نتوانسته اند خوشحالی خود را از اینکه بهانه ای برای تسلیم ملت ایران در برابر شیطان بزرگ یا به قول رئیس جمهور کدخدا پیدا کرده اند پنهان کنند. شرق و اعتماد و تمام نیم صفحه اول خود را و آرمان و ایران نصف نیم صفحه اولشان را به عکس سقوط اختصاص داده اند.

و البته روحانی خیلی سریع دستور توقف پرواز «ایران» صد و چهل را صادر کرد.