لینک زیر مطلب مادری است که برای مقابله با طرحهای شخصیتهای کارتونی خارجی روی لباسها خودش دست به کار شده است:

http://rahil57.blogfa.com/post-114.aspx