آفرین برای نوشدارو. سریالی که یاد و خاطره شهدای جهاد سازندگی را زنده کرد.