به قول دوستم:

آغاز هشت سال دفاع مقدس در عرصه فرهنگ

یا حسین مظلوم