امروز در خیابان روی کوله پشتی یک نفر سه تا پیکسل دیدم که حاوی نوشته بودند. روی پیکسل اول نوشته بود : من متولد اسفندم.  پیکسل دوم را نتوانستم بخوانم و روی سومی نوشته بود : پـ نـ پـ  زهرمار. 

نوشته روی پیکسل باعث شد متوجه شوم که چنین چیزی هم یک رسانه است. پیکسل های قبلی حاوی عکس بودند و به صورت تصویری پیام می فرستادند و اکنون به صورت مستقیم حاوی پیام هستند. نوشته های مذکور مرا به یاد نوشته های پشت خودروها انداخت. رسانه هایی که گاهی در زمان انتخابات مهم می شوند و برای تبلیغ کاندیداها استفاده می شوند.

رسانه هایی که گفته شد ظرفیت هایی دارند که باید بررسی و مطالعه شوند.

پی نوشت :

پیکسل: تکه پلاستیکی دایره ای شکلی است که یک سنجاق در پشت آن وجود دارد و می توان آن را به لباس و کیف و غیره وصل کرد.