چرا کسی از دانشمندان علوم انسانی ترور نمی شود؟

متنی است که در جام نیوز منتشر شده است.