نگاه دوباره به زمستان 66 و یه حبه قند مرا واشت که فکر کنم که اهداف اصلی و فرعی فیلم یا تئاتر چقدر از لحاظ اهمیت تفاوت دارند؟ آیا امکان دارد هدفی که به نظر فرعی می رسد هدف اصلی باشد؟