گفت حالت چطور است؟

گفتم : حال من خوب است

مثل حال گل

حال گل در چنگ چنگیز مغول.

(شعری از قیصر امین پور)

اما به قول حافظ:

بر آستان جانان گر سر توان نهادن      گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد