صرفا جهت اطلاع دلاوری

در یک بخش از صرفا جهت اطلاع پنج شنبه دوم تیر ماه 90 گوشه ای از مراسم افتتاح یک مدرسه دوکلاسه در لرستان را که توسط خبرنگار واحد مرکزی خبر ارسال شده بود را پخش شد و آقای دلاوری با تمسخر به همکارش شهرستانی اش گفت که مگر چه اتفاق خاصی افتاده انگار به قول معروف یک اتفاق برای اولین بار در خاورمیانه به وقوع پیوسته است.  حال خبرنگار لرستانی حداقل برای من قابل درک است. به شهروند لرستانی چه ارتباطی دارد که بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب خاورمیانه در تهران افتتاح شده است. درست است که خبر به علت ارزش شهرت و حضور و سخنرانی رییس جمهور رتبه اول را در اخبار پنج شنبه پیدا کرد اما اگر تنظیم اهمیت خبر بر اساس ارزش خبری شهرت نبود اساسا نباید برای غیر تهرانی ها با توجه به ارزش مجاورت اهمیتی  می داشت.

از کجا می دانید برای خبرنگار واحد مرکزی خبر این مهمترین اتفاق نبوده است حتی مهمتر از خبر افتتاح بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب خاورمیانه. شاید دانش آموزان آن مدرسه مانند در کپر درس می خوانده اند و خبرنگار شاهد اذیت شدن دانش آموزان در آن مدرسه بوده است و بزرگترین آرزویش با آن افتتاح براورده شده است.

پس لطفا خبرها و خبرنگاران شهرستان را تحقیر نکنید.